Все глаголы на букву a

Base Form Past Simple Past Participle Перевод
arrive [əˈraɪv]

arrived [əˈraɪvd]

arrived [əˈraɪvd]

прибывать
answer [‘ɑːnsə]

answered [ɑːnsəd]

answered [ɑːnsəd]

отвечать
ask [æsk]

asked [ɑːskt]

asked [ɑːskt]

просить
awake [əˈwaɪk]

awoke [əˈwoʊk]

awoke [əˈwəʊk]

awaked [əˈwoʊkn]

awoken [əˈwəʊkən]

будить, проснуться
arise [əˈraɪz]

arose [əˈroʊz]

arisen [əˈrɪzn]

подняться, возникнуть
agree [əˈɡriː]

agreed [əˈɡriːd]

agreed [əˈɡriːd]

соглашаться
appear [əˈpɪr]

appeared [əˈpɪrd]

appeared [əˈpɪrd]

появляться, казаться
argue [ˈɑːɡjuː]

argued [ˈɑːɡjuːd]

argued [ˈɑːɡjuːd]

спорить
allow [əˈlaʊ]

allowed [əˈlaʊd]

allowed [əˈlaʊd]

разрешать
add [æd]

added [ˈædəd]

added [ˈædəd]

прибавлять, присоединять
abide [əˈbʌɪd]

abode [əˈbəʊd]

abided [əˈbʌɪdɪd]

abode [əˈbəʊd]

abided [əˈbʌɪdɪd]

abidden [əˈbiden]

обитать, пребывать
act [ˈækt]

acted [ˈæktəd]

acted [ˈæktəd]

действовать, вести себя
attend [əˈtend]

attended [əˈtendɪd]

attended [əˈtendɪd]

посещать
arrange [əˈreɪndʒ]

arranged [əˈreɪndʒd]

arranged [əˈreɪndʒd]

организовать
apply [əˈplaɪ]

applied [əˈplaɪd]

applied [əˈplaɪd]

применять, использовать
advise [ədˈvaɪz]

advised [ədˈvæɪzd]

advised [ədˈvæɪzd]

советовать
admire [ədˈmaɪɚ]

admired [ədˈmaɪɚd]

admired [ədˈmaɪɚd]

восхищаться
arrest [əˈrest]

arrested [əˈrestɪd]

arrested [əˈrestɪd]

арестовать
achieve [əˈtʃiːv]

achieved [əˈtʃiːvd]

achieved [əˈtʃiːvd]

достигать
attack [əˈtæk]

attacked [əˈtækt]

attacked [əˈtækt]

нападать
accept [əkˈsɛpt]

accepted [əkˈsɛptɪd]

принимать
afford [əˈfɔːrd]

afforded [əˈfɔːdɪd|]

afforded [əˈfɔːdɪd|]

позволять себе
avoid [əˈvɔɪd]

avoided [əˈvɔɪdəd]

avoided []

избегать
award [əˈwɔːrd]

awarded [əˈwɔːrdəd]

awarded [əˈwɔːrdəd]

присуждать, награждать
attract [əˈtrækt]

attracted [əˈtræktəd]

attracted [əˈtræktəd]

привлекать
announce [əˈnaʊns]

announced [əˈnaʊnst]

announced [əˈnaʊnst]

объявлять
advertise [ˈædvərtaɪz]

advertised [ˈædvərˌtaɪzd]

advertised [ˈædvərˌtaɪzd]

рекламировать
admit [ədˈmɪt]

admitted [ədˈmɪtɪd]

admitted [ədˈmɪtɪd]

признавать
ask for [ɑːsk fɔː]

asked for [ɑːskt fɔː]

asked for [ɑːskt fɔː]

попросить что-то
adopt [əˈdɒpt]

adopted [əˈdɑptəd]

adopted [əˈdɑptəd]

усыновлять, принимать (что-то официально)
approach [əˈproʊtʃ]

approached [əˈproʊtʃt]

approached [əˈproʊtʃt]

подходить, приближаться
appreciate [əˈpriːʃɪeɪt]

appreciated [əˈpriːʃɪeɪtɪd]

appreciated [əˈpriːʃɪeɪtɪd]

ценить
arouse [əˈraʊz]

aroused [əˈraʊzd]

aroused [əˈraʊzd]

вызывать, пробуждать
appoint [əˈpɔɪnt]

appointed [əˈpɔɪntəd]

appointed [əˈpɔɪntəd]

назначать, утверждать в должности
aim at [eɪm æt]

aimed at [eɪmd æt]

aimed at [eɪmd æt]

стремиться, прицелиться
attach [əˈtætʃ]

attached [əˈtætʃt]

attached [əˈtætʃt]

прикреплять, присоединять
approve [əˈpruːv]

approved [əˈpruːvd]

approved [əˈpruːvd]

одобрять
associate [əˈsəʊʃieɪt]

associated [əˈsəʊʃɪeɪtɪd]

associated [əˈsəʊʃɪeɪtɪd]

ассоциировать, связывать
attribute [əˈtrɪbjuːt]

attributed [əˈtrɪbjʊtɪd]

attributed [əˈtrɪbjʊtɪd]

приписывать, объяснять, относить, приписывать авторство
amuse [ə'mju:z]

amused [əˈmjuːzd]

amused [əˈmjuːzd]

Изумляться
access [ˈækses]

accessed [ˈækˌsest]

accessed [ˈækˌsest]

иметь доступ, обращаться
attempt [əˈtempt]

attempted [əˈtemptɪd]

attempted [əˈtemptɪd]

пытаться, пробовать
age [eɪdʒ]

aged [eɪdʒd]

aged [eɪdʒd]

стареть
account [əˈkaʊnt]

accounted [əˈkaʊntɪd]

accounted [əˈkaʊntɪd]

считать
address [əˈdres]

addressed [əˈdrest]

addressed [əˈdrest]

обращаться
advance [ədˈvæns]

advanced [ədˈvænst]

advanced [ədˈvænst]

продвигаться, развиваться
assume [ə'sju:m]

assumed [əˈsjuːmd]

assumed [əˈsjuːmd]

Принимать
abhor [əbˈhɔːr]

abhorred [əbˈhɔːd]

abhorred [əbˈhɔːd]

ненавидеть
ask out [ɑːsk aʊt]

asked out [ɑːskt aʊt]

asked out [ɑːskt aʊt]

проситься выйти, приглашать
allocate ['æləkeɪt]

allocated [ˈæləkeɪtɪd]

allocated [ˈæləkeɪtɪd]

Распределять
anticipate [æn'tɪsɪpeɪt]

anticipated [ænˈtɪsɪpeɪtɪd]

anticipated [ænˈtɪsɪpeɪtɪd]

Ожидать
accustom [ə'kʌstəm]

accustomed [əˈkʌstəmd]

accustomed [əˈkʌstəmd]

Приучать
appease [ə'pi:z]

appeased [əˈpiːzd]

appeased [əˈpiːzd]

Успокаивать
audit [ˈɔːdɪt]

audited [ˈɔːdɪtɪd]

audited [ˈɔːdɪtɪd]

ревизовать
abandon [ə'bændən]

abandoned [əˈbændənd]

abandoned [əˈbændənd]

Оставлять

Все глаголы по буквам