Все глаголы на букву o

Base Form Past Simple Past Participle Перевод
open [ˈəʊpən]

opened [ˈəʊpənd]

opened [ˈəʊpənd]

открывать
order [ˈɔːrdər]

ordered [ˈɔːrdərd]

ordered [ˈɔːrdərd]

заказывать, приказывать
offer [ˈɒfə]

offered [ˈɒfəd]

offered [ˈɒfəd]

предлагать
own [əʊn]

owned [əʊnd]

owned [əʊnd]

владеть, иметь
overcome [əʊvəˈkʌm]

overcame [əʊvəˈkeɪm]

overcome [əʊvəˈkʌm]

преодолевать
organize [ˈɔːrɡənaɪz]

organized [ˈɔːɡənaɪzd]

organized [ˈɔːɡənaɪzd]

организовать
oversleep [ˌəʊvəˈsliːp]

Overslept [ˌəʊvəˈslept]

Overslept [ˌəʊvəˈslept]

прос(ы)пать
owe [oʊ]

owed [oʊd]

owed [oʊd]

быть должным
obey [əˈbeɪ]

obeyed [oˈbeɪd]

obeyed [oˈbeɪd]

подчиняться
occur [əˈkɜːr]

occurred [əˈkɜːd]

occurred [əˈkɜːd]

происходить
override [ˌəʊvəˈraɪd]

overrode [ˌəʊvəˈrəʊd]

overridden [ˌəʊvəˈrɪdən]

задавить
occupy [ˈɑːkjupaɪ]

occupied [ˈɒkjʊpaɪd]

occupied [ˈɒkjʊpaɪd]

занимать
observe [əbˈzɜːrv]

observed [əbˈzɜːvd]

observed [əbˈzɜːvd]

наблюдать
overtake [ˌəʊvəˈteɪk]

overtook [ˌəʊvəˈtʊk]

overtaken [ˌəʊvəˈteɪkən]

догонять
obtain [əbˈteɪn]

obtained [əbˈteɪnd]

obtained [əbˈteɪnd]

получать, приобретать
overhear [ˌəʊvəˈhɪə]

overheard [ˌəʊvəˈhɜːd]

overheard [ˌəʊvəˈhɜːd]

подслуш(ив)ать
output [ˈaʊtpʊt]

output [ˈaʊtpʊt]

outputted [ˈaʊtpʊtɪd]

output [ˈaʊtpʊt]

outputted [ˈaʊtpʊtɪd]

производить
outgrow [ˌaʊtˈɡrəʊ]

outgrew [ˌaʊtˈɡruː]

outgrown [ˌaʊtˈɡrəʊn]

вырастать из
operate [ˈɑːpəreɪt]

operated [ˈɑːpəˌretəd]

operated [ˈɑːpəˌretəd]

работать, управлять
overthrow [ˌəʊvəˈθrəʊ]

overthrew [ˌəʊvəˈθruː]

overthrown [ˌəʊvəˈθrəʊn]

свергать
overeat [ˌəʊvəˈriːt]

overate [ˌəʊvəˈreɪt]

overeaten [ˌəʊvəˈriːtən]

объедаться
overdraw [ˌəʊvəˈdrɔː]

overdrew [ˌəʊvəˈdruː]

overdrawn [ˌəʊvəˈdrɔːn]

превышать
oversee [ˌəʊvəˈsiː]

oversaw [ˌəʊvəˈsɔː]

overseen [ˌəʊvəˈsiːn]

надзирать за
outdo [aʊtˈduː]

outdid [aʊtˈdɪd]

outdone [aʊtˈdʌn]

превосходить
overlay [ˌəʊvəˈleɪ]

overlaid [ˌəʊvəˈleɪd]

overlaid [ˌəʊvəˈleɪd]

покры(ва)ть
outshine [ˌaʊtˈʃaɪn]

outshone [ˌaʊtˈʃɒn]

outshone [ˌaʊtˈʃɒn]

затмевать
overpay [ˌəʊvəˈpeɪ]

overpaid [ˌəʊvəˈpeɪd]

overpaid [ˌəʊvəˈpeɪd]

переплачивать
outfight [ˌaʊtˈfaɪt]

outfought [ˌaʊtˈfɔːt]

outfought [ˌaʊtˈfɔːt]

побеждать (в бою)
overfly [ˌəʊvəˈflaɪ]

overflew [ˌəʊvəˈfluː]

overflown [ˌəʊvəˈfləʊn]

перелетать
object [ˈɑːbdʒekt]

objected [əbˈdʒektɪd]

objected [əbˈdʒektɪd]

возражать, протестовать
outsell [ˌaʊtˈsel]

outsold [ˌaʊtˈsəʊld]

outsold [ˌaʊtˈsəʊld]

продавать лучше или дороже
overbid [ˌəʊvəˈbɪd]

overbid [ˌəʊvəˈbeɪd]

overbid [ˌəʊvəˈbɪdən]

повелевать
overdo [ˌəʊvəˈduː]

overdid [ˌəʊvəˈdɪd]

overdone [ˌəʊvəˈdʌn]

перестараться
override ['əuvə'raɪd]

overrode [əʊvəˈrəʊd]

overridden [ˌəʊvəˈrɪdən]

Отменять
outbid [aʊtˈbɪd]

outbid [aʊtˈbɪd]

outbid [aʊtˈbɪd]

перебивать цену, перещеголять
omit [əˈmɪt]

omitted [əˈmɪtɪd]

omitted [əˈmɪtɪd]

исключать
outrun [ˌaʊtˈrʌn]

outran [ˌaʊtˈræn]

outrun [ˌaʊtˈrʌn]

обгонять
overhang [ˌəʊvəˈhæŋ]

overhung [ˌəʊvəˈhʌŋ]

overhung [ˌəʊvəˈhʌŋ]

нависать
overshoot [ˌəʊvəˈʃuːt]

overshot [ˌəʊvəˈʃɒt]

overshot [ˌəʊvəˈʃɒt]

Промахнуться
oil [ɔɪl]

oiled [ɔɪld]

oiled [ɔɪld]

смазывать
overrun [ˌəʊvəˈrʌn]

overran [ˌəʊvəˈræn]

overrun [ˌəʊvəˈrʌn]

переливаться через край
oozed [u:z]

oozed [uːzd]

oozed [uːzd]

Вытекать
oscillate ['ɔsɪleɪt]

oscillated [ˈɒsɪleɪtɪd]

oscillated [ˈɒsɪleɪtɪd]

Колебаться

Все глаголы по буквам